Այսօր: Հինգշաբթի, 1 Դեկտեմբերի 2022թ.
Օձունի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 31
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՕՁՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Հաշվետվություններ
 
Ներկայացման ամսաթիվ06/02/2019
ԱնվանումՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՕՁՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018-2022 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՆերկայացնողՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՕՁՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ ԱՐՍԵՆ ՏԻՏԱՆՅԱՆ
Ժամանակահատված01/01/2018 - 28/12/2018
Ներկայացվող արդյունքները

Հավելված
ՀՀ Լոռու մարզի Օձուն համայնքի ավագանու
2019  թվականի փետրվարի 6 -ի  N
7 -Ա   որոշման

 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԼՈՌՈՒ  ՄԱՐԶԻ  ՕՁՈՒՆ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ   2018-2022  ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ  ՀՆԳԱՄՅԱ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ԾՐԱԳՐԻ    2018  ԹՎԱԿԱՆԻՆԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ   ԾՐԱԳՐԵՐԻԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  ՏԱՐԵԿԱՆ  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Համայնքի 2018 թվականի բյուջեի կատարողական

 

       Օձուն համայնքի բյուջեն 2018 թվականին փաստացի կազմել է 215  միլիոն 12 հազար 36 դրամ ,  ընդ որում  սեփական եկամուտները կազմել են 57 միլիոն 876հազար 480 դրամ, որից հարկերը և տուրքերը  կազմել են  48 միլիոն 94հազար 604  ՀՀ դրամ:

 

Համայնքիբյուջեիեկամուտներիկատարմանվերաբերյալ

 

(02/01/18 - 30/12/18թ. ժամանակահատվածիհամար)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տարեկան ճշտված պլան

 

Փաստացի

 

 

 

Տողի

 

 

այդ թվում

Ընդամենը

 

այդ թվում

 

 

NN

Եկամտատեսակները

վարչական բյուջե

Ֆոնդային բյուջե

(u.11+u.12)

վարչական բյուջե

Ֆոնդային բյուջե

%

 

 

2

8

9

10

11

12

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ        այդ թվում՛

188,206,800.00

31,057,000.00

215,012,036.00

186,115,036.00

28,897,000.00

98.06

 

 

1.ՀԱՐԿԵՐԵՎՏՈՒՐՔԵՐ  այդթվում`

48,709,900.00

X

48,094,604.00

48,094,604.00

X

98.74

 

 

1.1 Գույքային հարկեր անշարժ գույքից       այդ թվում`

29,650,000.00

X

30,061,265.00

30,061,265.00

X

101.39

 

 

 Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար

150,000.00

X

126,617.00

126,617.00

X

84.41

 

 

Հողիհարկհամայնքներիվարչականտարածքներումգտնվողհողիհամար

29,500,000.00

X

29,934,648.00

29,934,648.00

X

101.47

 

 

 1.2 Գույքային հարկեր այլ գույքից    այդ թվում`

17,989,900.00

X

16,866,129.00

16,866,129.00

X

93.75

 

 

Գույքահարկփոխադրամիջոցներիհամար

17,989,900.00

X

16,866,129.00

16,866,129.00

X

93.75

 

 

1.3 Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ  այդ թվում`

1,070,000.00

X

1,167,210.00

1,167,210.00

X

109.09

 

 

Տեղական տուրքեր    այդ թվում`

1,070,000.00

X

1,167,210.00

1,167,210.00

X

109.09

 

 

 ա) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների (ներառյալ ոչ հիմնական)  շինարարության (տեղադրման) թույլտվության համար ,  որից`

50,000.00

X

110,000.00

110,000.00

X

220.00

 

 

աա) Հիմնականշինություններիհամար

50,000.00

X

110,000.00

110,000.00

X

220.00

 

 

աբ) Ոչ հիմնական շինությունների համար

0.00

X

0.00

0.00

X

#ДЕЛ/0!

 

 

դ) Համայնքիտարածքումոգելիցխմիչքներիև (կամ) ծխախոտիարտադրանքիվաճառքի, իսկհանրայինսննդիօբյեկտներում` ոգելիցխմիչքներիև (կամ) ծխախոտիարտադրանքիիրացմանթույլտվությանհամար

820,000.00

X

857,210.00

857,210.00

X

104.54

 

 

ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար

0.00

X

0.00

0.00

X

#ДЕЛ/0!

 

 

զ) Համայնքիտարածքումհեղուկվառելիքի, սեղմվածբնականկամ  հեղուկացվածնավթայինգազերիմանրածախառևտրիկետերումհեղուկվառելիքիև (կամ) սեղմվածբնականկամ  հեղուկացվածնավթայինգազերիևտեխնիկականհեղուկներիվաճառքիթույլտվությանհամար

200,000.00

X

200,000.00

200,000.00

X

100.00

 

 

Համայնքի բյուջե վճարվող պետական տուրքեր         այդ թվում`

0.00

X

0.00

0.00

X

 

 

 

բ) Շահութահարկ

0.00

X

0.00

0.00

X

 

 

 

2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ      այդթվում`

128,296,900.00

31,057,000.00

157,135,556.00

128,238,556.00

28,897,000.00

98.61

 

 

Համայնքիբյուջեմուտքագրվողարտաքինպաշտոնականդրամաշնորհներ` ստացվածմիջազգայինկազմակերպություններիցընթացիկծախսերիֆինանսավորմաննպատակով

0.00

X

0.00

0.00

X

 

 

 

2.4 Կապիտալարտաքինպաշտոնականդրամաշնորհներստացվածմիջազգայինկազմակերպություններից           այդթվում`

X

7,257,000.00

7,257,000.00

X

7,257,000.00

100.00

 

 

Համայնքիբյուջեմուտքագրվողարտաքինպաշտոնականդրամաշնորհներ` ստացվածմիջազգայինկազմակերպություններիցկապիտալծախսերիֆինանսավորմաննպատակով

X

7,257,000.00

7,257,000.00

X

7,257,000.00

100.00

 

 

2.5 Ընթացիկներքինպաշտոնականդրամաշնորհներ` ստացվածկառավարմանայլմակարդակներիցորից`

128,296,900.00

X

128,238,556.00

128,238,556.00

X

99.95

 

 

ա) Պետականբյուջեիցֆինանսականհամահարթեցմանսկզբունքովտրամադրվողդոտացիաներ

126,663,300.00

X

126,660,700.00

126,660,700.00

X

100.00

 

 

բ) Պետականբյուջեիցտրամադրվողայլդոտացիաներ   այդթվում`

0.00

X

2,600.00

2,600.00

X

#ДЕЛ/0!

 

 

գ) Պետականբյուջեիցտրամադրվողնպատակայինհատկացումներ (սուբվենցիաներ)

1,633,600.00

X

1,575,256.00

1,575,256.00

X

96.43

 

 

դ) ՀՀայլհամայնքներիբյուջեներիցընթացիկծախսերիֆինանսավորմաննպատակովստացվողպաշտոնականդրամաշնորհներ

0.00

X

0.00

0.00

X

#ДЕЛ/0!

 

 

 2.6 Կապիտալներքինպաշտոնականդրամաշնորհներ` ստացվածկառավարմանայլմակարդակներից     այդթվում`

X

23,800,000.00

21,640,000.00

X

21,640,000.00

90.92

 

 

ա) Պետականբյուջեիցկապիտալծախսերիֆինանսավորմաննպատակայինհատկացումներ (սուբվենցիաներ)

X

23,800,000.00

21,640,000.00

X

21,640,000.00

90.92

 

 

3. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐայդ թվում`

11,200,000.00

0.00

9,781,876.00

9,781,876.00

0.00

87.34

 

 

Օրենքով նախատեսվ. դեպքերում բանկ. համայնքի բյուջեի ժամ. ազատ միջոց-ի տեղաբաշխ-ից և դեպոզիտ-ից ստ.տոկոսավճար-

X

0.00

0.00

X

0.00

!

 

 

3.3 Գույքիվարձակալությունիցեկամուտներ  այդթվում`

7,200,000.00

X

7,457,447.00

7,457,447.00

X

103.58

 

 

Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ

7,200,000.00

X

7,445,447.00

7,445,447.00

X

103.41

 

 

 Պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ

0.00

X

0.00

0.00

X

 

 

 

3.5 Վարչականգանձումներ  այդթվում`

4,000,000.00

X

1,530,153.00

1,530,153.00

X

38.25

 

 

 Տեղականվճարներ

4,000,000.00

X

1,275,400.00

1,275,400.00

X

31.89

 

                         

 

     1.  Սեփական եկամուտների  մեջ հողի հարկի տարեկան հաշվարկի պլանային չափը կազմել է 29 միլիոն 934  հազար 648 դրամ, փաստացի կատարվել է 101, 47 տոկոսով:

     2.   Փոխադրամիջոցների համար գույքահարկ նախատեսվել ¿ 17 միլիոն 989 հազար 900 դրամ  ,  փաստացի կատարողականը`  93,75  տոկոս:  

   3. Հողի վարձակալության վճարները նախատեսվել են 7 միլիոն 200 հազար  դրամ, փաստացի կատարողականը` 103.41 տոկոս:

4 . Աղբահանության վճարների հավաքագրումը նախատեսված 4մլն դրամի փոխարեն կազմել է 1մլն 530 հազար 153 դրամ, ինչը բացատրվում է նրանով ,որ աղբահանության վճարների հավաքագրումը նորություն է ազգաբնակչության համար: Բնակչության շրջանում 2018թ-ի ընթացքում կատարվել են իրազեկման և բացատրական աշխատանքներ: Նախատեսվում է ընթացիկ տարում հողի հավաքագրման ցուցանիշը հասցնել 100 տոկոսի:

5.Պաշտոնական դրամաշնորհները նախատեսվել են 159 միլիոն 353 հազար 900 դրամ, փաստացի ստացվել է 157 միլիոն 135 հազար 556 դրամ:

6.  Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման նպատակով  տրամադրված դոտացիան կազմել է 126 միլիոն 660 հազար 700 դրամ:

7 . Պետական բյուջեից  կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումները` սուբվենցիաները` կազմել են 21միլիոն 640 հազար դրամ: Գումարը  Կառավարությունը  հատկացրել է երկու  ծրագրերի համաֆինանասավորման նպատակով` նոր աղբատարի ձեռքբերման և 4-րդ փողոցի ասֆալտապատման:

 

 

Համայնքիբյուջեիծախսերիկատարմանվերաբերյալ

(02/01/18 - 30/12/18թ. ժամանակահատվածիհամար)

 

 

 

Տարեկան ճշտված պլան

 

 

Փաստացի

 

 

 

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի անվանումները

Ընդամենը

այդ թվում

 

Ընդամենը

այդ թվում

 

%

 

(ս.10+ ս11)

վարչական բյուջե

ֆոնդային բյուջե

(ս.13+ ս14)

վարչական բյուջե

ֆոնդային բյուջե

 

2

9

10

11

12

13

14

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

229,858,013.90

188,206,800.00

41,651,213.90

179,416,510.80

183,376,652.80

-3,960,142.00

78.06

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

92,134,013.90

70,549,000.00

21,585,013.90

76,176,329.50

68,263,059.50

7,913,270.00

82.68

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ

86,684,013.90

69,999,000.00

16,685,013.90

75,637,828.50

67,724,558.50

7,913,270.00

87.26

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ,պետական կառավարում

86,684,013.90

69,999,000.00

16,685,013.90

75,637,828.50

67,724,558.50

7,913,270.00

87.26

Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

350,000.00

350,000.00

0.00

342,000.00

342,000.00

0.00

97.71

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

350,000.00

350,000.00

0.00

342,000.00

342,000.00

0.00

97.71

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

5,100,000.00

200,000.00

4,900,000.00

196,501.00

196,501.00

0.00

3.85

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

5,100,000.00

200,000.00

4,900,000.00

196,501.00

196,501.00

0.00

3.85

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (տող2410+տող2420+տող2430+տող2440+տող2450+տող2460+տող2470+տող2480+տող2490)

-40,225,800.00

2,300,000.00

-42,525,800.00

-53,416,121.10

2,089,290.90

-55,505,412.00

132.79

որից`

 

 

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

ճանապարհային տրանսպորտ

28,300,000.00

2,000,000.00

26,300,000.00

24,704,290.90

1,994,290.90

22,710,000.00

87.29

որից`

 

 

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

-68,525,800.00

300,000.00

-68,825,800.00

-78,120,412.00

95,000.00

-78,215,412.00

114.00

Աղբահանում

33,835,000.00

7,000,000.00

26,835,000.00

32,158,289.00

6,158,289.00

26,000,000.00

56.62

Աղբահանում

33,835,000.00

7,000,000.00

26,835,000.00

19,158,289.00

6,158,289.00

26,000,000.00

56.62

Կենսաբազմազանության և բնության  պաշտպանություն

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#ДЕЛ/0!

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

31,057,000.00

0.00

31,057,000.00

28,897,000.00

0.00

28,897,000.00

93.05

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տող3610+տող3620+տող3630+տող3640+տող3650+տող3660)

16,240,000.00

16,240,000.00

0.00

16,239,503.00

16,239,503.00

0.00

100.00

Փողոցների լուսավորում

16,240,000.00

16,240,000.00

0.00

16,239,503.00

16,239,503.00

0.00

100.00

Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#ДЕЛ/0!

ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ (տող2810+տող2820+տող2830+տող2840+տող2850+տող2860)

17,440,800.00

17,440,800.00

0.00

16,488,450.00

16,488,450.00

0.00

94.54

որից`

 

 

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

Գրադարաններ

5,500,000.00

5,500,000.00

0.00

5,500,000.00

5,500,000.00

0.00

100.00

Թանգարաններ և ցուցասրահներ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#ДЕЛ/0!

Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ

8,040,800.00

8,040,800.00

0.00

8,040,700.00

8,040,700.00

0.00

100.00

Այլ մշակութային կազմակերպություններ

3,800,000.00

3,800,000.00

0.00

2,847,750.00

2,847,750.00

0.00

74.94

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

100,000.00

100,000.00

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

100.00

Հանգստի, մշակույթի և կրոնի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#ДЕЛ/0!

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ (տող2910+տող2920+տող2930+տող2940+տող2950+տող2960+տող2970+տող2980)

75,377,000.00

70,677,000.00

4,700,000.00

72,080,790.40

70,345,790.40

1,735,000.00

95.63

որից`

 

 

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

որից`

 

 

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

Նախադպրոցական կրթություն

36,997,000.00

36,997,000.00

0.00

36,918,988.00

36,918,988.00

0.00

99.79

Հիմնական ընդհանուր կրթություն

2,200,000.00

2,200,000.00

0.00

2,200,000.00

2,200,000.00

0.00

100.00

որից`

 

 

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն

7,000,000.00

7,000,000.00

0.00

6,993,400.00

6,993,400.00

0.00

99.91

Արտադպրոցական դաստիարակություն

28,200,000.00

23,500,000.00

4,700,000.00

25,234,048.00

23,499,048.00

1,735,000.00

89.48

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

980,000.00

980,000.00

0.00

734,354.40

734,354.40

0.00

74.93

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

980,000.00

980,000.00

0.00

734,354.40

734,354.40

0.00

74.93

Կրթության ոլորտում հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#ДЕЛ/0!

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (տող3010+տող3020+տող3030+տող3040+տող3050+տող3060+տող3070+տող3080+տող3090)

4,000,000.00

4,000,000.00

0.00

3,792,270.00

3,792,270.00

0.00

94.81

որից`

 

 

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

Հարազատին կորցրած անձինք

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#ДЕЛ/0!

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

990,000.00

990,000.00

0.00

99.00

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

990,000.00

990,000.00

0.00

99.00

Գործազրկություն

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#ДЕЛ/0!

որից`

 

 

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

2,802,270.00

2,802,270.00

0.00

93.41

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

2,802,270.00

2,802,270.00

0.00

93.41

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Աշխատակազմերի  պահպանման , հողի հարկի, գույքահարկի բազաների  և ՀԿՏՀ  կայքերի սպասարկման նպատակով ծախսվել է 76 միլիոն 176 հազար 329 դրամ:

 2.  Տնտեսական հարաբերություններ բնագավառում ունեցել ենք ծախսեր  ասֆալտապատման աշխատանքների  վրա 21մլն 600 հազար դրամ, համայնքի ներդրումը կազմել `12 միլիոն 960 հազար դրամ,  շուրջ 9  միլիոն դրամի կատարվել են  փոսային նորոգումներ:

3.  Աղբահանության  փաստացի ծախսը կազմել է 32 միլիոն 158 հազար 289 դրամ, որից ` 26միլիոնդրամը  աղբատարիձեռքբերմաննպատակովՀամայնքի  ներդրումըկազմելէ  13 միլիոնդրամ:

4.  Հանգիստ, մշակույթ և կրոն բնագավառում ծախսը կազմել է 16 միլիոն 488 հազար 450 դրամ, որից  12 միլիոն 388 հազար 450 դրամը` մշակույթի տների  և գրադարանների  պահպանման , համայնքային մշակութային միջոցառումների կազմակերպման և անցկացման նպատակով, 100 հազար դրամ` եկեղեցու բակային ճամբարի  կազմակերպման աշխատանքներին աջակցելու նպատակով:

5 .  Կրթության բնագավառին հատկացվել է 72 միլիոն 80 հազար 790 դրամ ` մանկապարտեզների, արվեստի դպրոցի պահպանման, ԲՈՒՀ-երում սովորողների ուսման վարձերի,   դպրոցների դասագրքերի վճարի, երեխաներին Ամոջից և հեռավոր թաղամասերից  դպրոց  տեղափոխման  արվեստի դպրոցի գույքի ձեռքբերման նպատակներով:

6. Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվել է 3 միլիոն 792 հազար 270 դրամ` համայնքի սոցիալապես անապահով խավի, նորածինների, Հայրենական մեծ պատերազմի և Արցախյան ազատամարտի  մասնակիցների ընտանիքներին աջակցելու նպատակով:

  Այսքանը համառոտ թվային տվյալներ բյուջեի կատարողականի մասին, այժմ առավել հանգամանալից 2018թ.  ընթացքում հնգամյա զարգացման ծրագրի շրջանակներում  կատարված աշխատանքների և խնդիրների մասին:

 

 

2.Շինարարություն

 

 Ժամանակի մարտահրավերներին դիմակայելու  և համայնքի համաչափ զարգացումն ապահովելու նպատակով,  Օձուն խոշորացված համայնքի 2018-2022 թթ զարգացման ծրագրում ընտրվել է ռազմավարություն`  աշխատանքներ տանել նախատեսված  ծրագրերի համաֆինանսավորման ուղղությամբ: Ակտիվ աշխատել պետական և մասնավոր սեկտրի հետ: Հենց այս սկզբունքով էլ կազմվել է տարեկան աշխատանքային պլանը: Ինչպես տեսնում ենք այս մոտեցումն է ցուցաբերում նաև Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը` համայնքներին հնրավորություն տալով համաֆինանսավորվող սուբվենցիոն ծրագրեր ներկայացնել: 2018թ-ին երկու անգամ այդ հնարավորությունից օգտվել է նաև Օձուն համայնքը:

2018թ-ը  կարող ենք ստացված համարել շինարարության ոլորտում կատարված բազմաթիվ աշխատանքներով, որոնք գրեթե բոլորն էլ ներառված են եղել համայնքի զարգացման 2018-2022թթ  հնգամյա ծրագրում: Կառավարության կողմից սուբվենցիոն ծրագրով համաֆինանսավորման արդյունքում վերանորոգվեց և ասֆալտապատվեց Օձուն բնակավայրի 4-րդ փողոցի 622 մ երկարությամբ հատվածը: Փողոցի ընտրությունը կատարվել է հաշվի առնելով հիմնանորոգման խիստ անհրաժեշտությունը և բնակչության խտությունը:  Աշխատանքների նախահաշվային արժեքը կազմել է 26 314 030 դրամ, մրցույթի արդյունքում կնքված պայմանագրի արժեքը` 21 600 000 դրամ: Նշենք, որ ասֆալտապատման աշխատանքների արժեքի 60 տոկոսը համայնքի և 40 տոկոսը Կառավարության տրամադրած  սուբվենցիայով  են կատարվել: Համայնքի միջոցներով կատարվել են բնակավայրերի մի շարք փողոցների փոսային նորոգման աշխատանքեր. մասնավորապես`  Օձուն բնակավայրի թիվ 1,2,4,7,10 , Ամոջ և Հագվի բնակավայրերի փողոցներ:  

  Արդվիբնակավայրում հանրային լսումների ընթացքում բարձրացվել էր  համայնքայինկենտրոնի տանիքի նորոգման հրատապության հարցը, ոչը 2012թ-իննորոգվելէրմարզպետարանիկողմից ` Կառավարությանհրատապծրագրով:  Տանիքըենթակաէրհիմնանորոգման, որըև 2018թ-ինկատարվեցհամայնքիմիջոցներով: Աշատանքներինախահաշվայինարժեքըկազմելէ 3 103 990, իսկձեռքբերմանարժեքը` 2 388 000 դրամ: Սույնաշխատանքներըևսնախատեսվածենեղելհամայնքիզարգացմանհնգամյածրագրում:

 2018թ-ին Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերությունը առաջարկեց  համայնքապետարանի վարչական շենքում հիմնել  քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակ: ԱմերիկայիՄիացյալՆահանգների, Գերմանիայի, Ավստրիայիդեսպանատներիֆինանսավորմամբ  ևՋիԱյԶեթ /GIZ/ կազմակերպությանտեխնիկականաջակցությամբ, Օձունիհամայնքապետարանումվերանորոգվելևկահավորվելէքաղաքացիներիսպասարկմանգրասենյակ, որինպատակըհամայնքիբնակչությանսպասարկումնէ <<մեկպատուհանի>> սկզբունքով: Ծրագրիիրականացմանվրածախսվելէ 7 147 000դրամ: Գրասենյակըգործումէհոկտեմբերամսից: Մի քանի ամսվա աշխատանքը ցույց է տալիս, որ գրասենյակը ծառայում է իր նպատակին և բնակիչների սպասարկումը կատարվում է մեկ սենյակում:

       2018-2022թ-իհնգամյածրագրովնախատեսվածէհնարավորլուծումներգտնելայնբնակավայրերում , որտեղխմելուջրիխնդիրկաՕձունհամայնքիԱրդվիևՀագվիբնակավայրերումդոնորկազմակերպությանմիջոցներով կառուցվել  էշուրջ 8000մերկարությամբ  խմելուջրագիծ 17,8 մլնդրամընդհանուրարժողությամբԱշխատանքներըկատարել  է <<Օձունիկոմունալսպասարկումևբարեկարգում >> ՀՈԱԿ-ը: ԽնդիրնավելիբարդէՄղարթբնակավայրում , որտեղտարիներշարունակբնակիչներիմեծմասը  խմելուևանասուններինպահելուհամարօգտվումենմեկերկուաղբյուրներից : Առայժմ  բնակավայրումչենհայտնաբերվել  ջրիբավարարպաշարներ, որպեսզիկարողանանքլուծել  ներքինցանցիկառուցմանխնդիրը: Խնդրիլուծմանհամարպետքէընտրվենայլընտրանքայինտարբերակներ, ինչըևպետքէկատարենքառաջիկատարիներին: Այսբնակավայրումփոխարինվելէ 200գծմխողովակ, որպեսզիեղածջուրըանկորուստհասնիսպառողին:

 Մղարթբնակավայրումընթացքիմեջեննախակրթարանիվերանորոգմանաշխատանքները:

 

 

 

 

3. Կոմունալտնտեսություն

   2018թ –ի ընթացքում,    կատարվել  է  կանոնավոր աղբահանություն խոշորացված համայնքի բոլոր բնակավայրերում: Աշխատանքները իրականացվել են <<Օձունի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում>> ՀՈԱԿ-ի կողմից:

   Քանի որ  Օձուն խոշորացված համայնքը ուներ ընդամենը մեկ աղբատար, որն  իր տարողությամբ փոքր էր  , իսկ վարձակալված ինքնաթափը չուներ աղբը խտացնելու հնարավորություն, հնգամյա զարգացման ծրագրում նախատեսեցինք ձեռք բերել նոր աղբատար:   Աղբատարի ձեռքբերման անհրաժեշտությունը պայմանավորված էր նաև այն հանգամանքով ,որ համայնքը չունի աղբավայր և աղբը տեղափոխվում է Ալավերդու վարչական տարածքում գտնվող Մադանի աղբավայր: ՈՒստի  մեքենաների  երթերը  շատ էին և հետևաբար ավելի ծախսատար:  Համայնքը  աղբատարի ձեռք բերման համար սուբվենցիա ստանալու նպատակով  ծրագիր է ներկայացրել Կառավարություն, որը հավանություն է ստացել և ծրագրի 50 տոկոսի չափով ֆինանսավորվել:  2018թ.-ի սեպտեմբերին մրցույթի արդյունքում կնքված պայմանագրով ձեռք է բերվել MAZ-490143-390 մակնիշի ունիվերսալ աղբատարը 26մլն դրամ արժեքով ,որն ունի 10խմ տարողություն  և աղբը խտացնելու 3-6միավոր գործակից:

 Սկսած 2018թ.-ի հունվարի 1-ից Կառավարության պահանջով և   համայնքի ավագանու որոշմամբ աղբահանությունը իրականացվել է մասնակի փոխհատուցմամբ` սահմանվել է վճար ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար:

 2018թ-ին  համայնքը  <<Տարածքային զարգացման  հիմնադրամին>> դիմել էր բազմաֆունկցիոնալ տեխնիկա  և ավտոգրեյդեր տրամադրելու  համար, որտեղ համայնքի ներդրումը նախատեսվել էր դրանց արժեքի հինգ տոկոսի չափով:  Տեխնիկան համայնքին շատ անհրաժեշտ է թե կոմունալ բնույթի խնդիրներ լուծելու, թե գրունտային ճանապարհների բարեկարգման / հատկապես հեռագնա արոտներ տանող ճանապարհների/ և ինչու չէ նաև գյուղատնտեսության զարգացման համար:  Ծրագիրը հավանության է արժանացել և ըստ պատկան մարմինների նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին: Ծրագրի հաջողելու պարագայում համայնքը կունենա նաև ֆինանսական մուտքեր, որոնք կապահովվեն  տեխնիկան վարձակալությամբ տրամադրելու արդյունքում:

 

 

 

4. Գյուղատնտեսություն  

 

        2019թ. հունվարի 1-ի դրությամբ Օձուն խոշորացված համայնքում առկա են խոշոր եղջերավոր անասուններ` 4379 գլուխ,  խոզեր` 1844 գլուխ, ոչխար և այծ` 2070  գլուխ,  ձի  92, ճագար ` 499,  թռչուն` 12778թև , մեղվաընտանիք` 1123 հատ:

  Մշակվել են հացահատիկային կուլտուրաներ` այդ թվում ցորեն 1163 հա, գարի 6 հա,  հաճար 3,2 հա, եգիպտացորեն 90 հա, արևածաղիկ 5հա : Կարտոֆիլի ցանքսը կատարվել է 334 հա-ի վրա, միջին բերքատվությունը մինչև 20տոննա: Բանջարաբոստանային կուլտուրաներ մշակվել են 61 հա, բազմամյա բույսեր և այլ կերային կուլտուրաներ  764 հա:

 Աշխատանքներ են տարվում գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակման և մթերման ոլորտներում ենթակառուցվածքների ձևավորման գործում:

 Կառավարության հրատապ ծրագրով գյուղացիներին տրամադրվել է ազոտական պարարտանյութ 161 տոննա `պարկը 7000դրամով, դիզ վառելիք` 48.86 տոննա` 380 դրամով, առվույտի սերմ 576 կգ `1500 դրամով, գարնանացան գարի 130կգ` 130դրամով, գարնանացան ցորեն` 400 կգ, 180դրամով:

 Համայնքի համար  2018 թ.-ին  գյուղատնտեսության բնագավառում ամենանշանակալի ձեռքբերումը համայնքի և Ջրային Կոմիտեի համատեղ ուժերով ոռոգման ներքին ցանցի կառուցումն էր Ծաթեր և Օձուն բնակավայրերում:  Անց է կացվել  շուրջ 3000գծմ երկարությամբ ոռոգման ջրագիծ, որը ինքնահոս եղանակով հնարավորություն կտա ոռոգել  ավելի քան 180հա ցանքատարածություն: Ինչն էլ իր հերթին կնպաստի տարբեր` ավելի եկամտաբեր կուլտուրաների աճեցմանը: Ծրագրի իրականացման նպատակով Ջրային կոմիտեին Կառավարության հրատապ ծրագրով հատկացվել է 8 354 000դրամ:

 

5. Մշակույթիևսպորտիոլորտ

 

        Վերջին տարիների մշակութային կյանքը շատ ակտիվ է համայնքում, հատկապես Օձուն բնակավայրում,  որտեղ գործում են   Օձունի  Մանկական արվետի դպրոցը և Մշակույթի տունը;

  Օձունի Մանկական արվեստի դպրոցում սովորում են մոտ 117 աշակերտներ, գործում են երաժշտական տարբեր գործիքների` դաշնամուրի, ջութակի, ժողգործիքների, ժողովրդական երգի  և նկարչության դասարաններ:  Երաժշտական կրթություն են ստանում 74 , իսկ գեղագիտական կրթություն `43 սաներ: Ուրախությամբ արձանագրում եմ այն փաստը , որ այժմ ունենք վերանորոգված  արվեստի դպրոցի մասնաշենք , որն ապահովված է  ջեռուցման լոկալ համակարգով և անհրաժեշտ գույքով, գործիքներով,   այս նպատակով համայնքի բյուջեից 2018թ-ին ծախսվել է 3 523 600 դրամ: Արվեստի դպրոցի սաները հաջողություններ են գրանցում տարբեր մրցույթներում, փառատոններում:

  Օձունի Մշակույթի տանը գործում են թատերական, պարի, վոկալի, նկարչական, կարատեի, ձեռագործ աշխատանքների խմբակներ: Գործող խմբակներն ունեն բավարար պայմաններ, ինչի արդյունքում մենք ամեն տարի արձանագրում ենք տարբեր խմբակներ հաճախող երեխաների թվի աճ:   Գործում են նաև Արևածագի , Ծաթերի մշակույթի տները: Նախատեսվում է Արևածագի մշակույթի տանը ևս ավելացնել խմբակների թիվը, որպեսզի հարակից գյուղերի երեխաները  կարողանան հաճախել այնտեղ:

  Օձունի մանկական արվեստի դպրոցի և Մշակույթի տանը գործող  խմբերի սաները ակտիվ մասնակցություն  և հաղթանակներ են  ունեցել տարբեր մարզային, հանրապետական, միջազգային մասշտաբների  մրցույթների, փառատոնների:

Օձունի Մշակույթի տանը գործող  կարատեի Կեմպո մարզաձևի վեց սաներ, Kung Fu միջազգային բաց առաջնությանն արժանացել են առաջին կարգի մրցանակի։ Օձուն համայնքի ղեկավարի կողմից, մեր համայնքի անունը բարձր պահած մարզիկներ՝ Վրեժ Դավթյանը, Ռաֆայել Միսկարյանը, Ոսկան Ոսկանյանը, Էրիկ Խեչումյանը, Վահե Դավթյանը և Վաչե Անդրեասյանը արժանացան պատվոգրերի և դրամական պարգևի։  Մյուս սաները ևս  բարձր պարգևների են արժանացել տարբեր մրցաշարերում: Համայնքը բարձր է գնահատում մարզիչ Գառնիկ Սարգսյանի նվիրումը և պատասխանատու վերաբերմունքը  իր աշխատանքում։

  Ինչպես 2018թ –ին , այնպես էլ նախորդ տարիներին  համայնքում անց են կացվել միջազգային  փառատոններ:  Հոկտեմբերի 13-ին Օձունի եկեղեցու բակում ամփոփվեց «Համագործակցության և բարեկամության ներկապնակ»  խորագիրը կրող փառատոնը: Հինգ երկրներից Լոռի եկած նկարիչները 10 օր շարունակ վրձնեցին տեղի բնությունն ու պատմամշակութային ժառանգությունը: Նրանց աշխատանքները կցուցադրվեն նաև Հայաստանի ազգային պատկերասրահում ու նկարիչների անհատական ցուցահանդեսներում: 

Համայնքը բարձր մակարդակով մասնակցեց   նաև Վանաձորի Հայքի հրապարակում կայացած <<Բերքի տոն 2018>> ամենամյա միջոցառմանը:

 Ուշ ադրության կենտրոնում են եղել նաև ժամկետային զինծառայողները :2016թ-ի ապրիլյան քառօրյայից հետո,  առաջին անգամ կազմակերպեցինք այց Արցախի զորամասեր: 2018թ-ին արդեն երրորդ անգամ     այցելեցինք  զորամասեր` Օձուն համայնքի  զինծառայողներին տեսակցության, նրանց ծնողների, համայնքի ղեկավարի և հոգևոր հովիվ Տեր-Վրթանես Բաղալյանի անմիջական մասնակցությամբ: Այս միջոցառումը միտված  էր զինվորներին ևս մեկ անգամ քաջալերելու, վստահեցնելու, որ գտնվում են համայնքի մշտական ուշադրության կենտրոնում:  Ասեմ , որ առաքելությունն իր նպատակին հասավ , ոգևորվեցին և զինվորները և ծնողները: Երկօրյա այցը ծնողների համար նաև ճանաչողական բնույթ ուներ,նրանք հնարավորություն ստացան լինելու Արցախի տեսարժան վայրերում:  Նախատեսել ենք ավանդույթը պահպանել  և ամեն տարի համայնքի բոլոր բնակավայրերի զինակոչիկների ծնողներին  հնարավորություն տալ  այցելելու  և ոգևորելու իրենց զավակներին:

 

 

 

6. Տուրիզմևարտաքինկապեր

 

  Ամեն տարի համայնքի  կողմից աշխատանքներ են տարվում  ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղությամբ, ինչը  միտված է նաև տուրիզմի և տնտեսության այլ ոլորտներում ներդրումների համար համայնքը գրավիչ դարձնելուն: Համայնքի բնակավայրերի աշխարհագրական դիրքը, կլիմայական պայմանները, պատմամշակութային արժեքների առկայությունը, հյուրանոցի և հյուրատների առկայությունը, ենթակառուցվածքների առկայությունը, ինչու չէ` ներկայիս մասսամբ բարեկարգ վիճակը, ստեղծում են բարենպաստ պայմաններ տուրիզմի տարբեր տեսակների զարգացման համար:    Հատուկ ուշադրություն է դարձվում համայնքի մաքրությանն ուղղված միջոցառումներին , պարբերաբար կազմակերպվում են  շաբաթօրյակներ: Համայնքը աջակցում է այն բոլոր կառույցների հետ, որոնք աշխատանքներ են կատարում տարբեր բնակավայրերում  տուրիզմի զագացման հնարավորությունների  ուսումնասիրման ուղղությամբ: 

 

 Վերջին տարիներին համայնքը   տարբեր ծրագրերի շրջանակներում ակտիվ համագործակցում է

նաև <<Ավստրիական կարմիր խաչ>> կազմակերպության հետ: Կազմակերպության նախաձեռնած  <<Ակտիվ երկարակեցություն >> ծրագրի  շրջանակներում համայնքում ձևավորվել է կամավորների խումբ: Խմբի անդամները մասնակցում են տարբեր ճանաչողական բնույթի սեմինարների: Խմբի համար համայնքապետարանում հատկացվել է սենյակ, որը վերանորոգվել է և կահավորվել  համայնքի և կազմակերպության միջոցներով : Նախատեսվում է իրականացնել միկրոծրագրեր` տարեցների մասնակցությամբ:

 

Մյուս ծրագիրը , որտեղ համայնքը համագործակցում է Կարմիր Խաչի հետ կրում  է <<Կառուցենք անվտանգ Հայաստան>> վերնագիրը: Այս ծրագրի շրջանակներում համայնքում ձևավորվել է <<Արագ արձագանքման թիմ>>, որը շարունակական վերապատրաստվում է <<Լոռե>> փրկարարական ջոկատի կողմից: Թիմին տրամադրվել է նաև անհրաժեշտ հանդերձանք և գույք:

<<Կառուցենք անվտանգ Հայաստան>> ծրագրի շրջանակներում 2018թ-ին մեկնարկել է նաև 6 կվտ /ժամ հզորությամբ  արևային ֆոտոէլեկտրոնային պանելների  տեղադրման ծրագիրը, որը համայնքի համար  տարեկան 500-600 հազար դրամ տնտեսում է ենթադրում:  Ծրագրի շրջանակներում   կազմակերպության և համայնքի համատեղ ներդրումներով  կկառուցվի Օձուն բնակավայրի  9-րդ փողոցի լուսավորության համակարգը` <<LED>> տնտեսող լուսակիրներով

Կից փաստաթղթեր
(4.14 Մբ) ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՕՁՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018-2022 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՓաստաթուղթՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ, Լոռու մարզ, գ. Օձուն, 6 փող., 10շ
077749998
odzun.lori@mta.gov.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` @e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2022 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՕՁՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2071
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner