Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՕՁՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Օձուն համայնք
ՀՀ, Լոռու մարզ, գ.Օձուն, 060805080, odzun.lori@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
30 ՄԱՐՏԻ 2020թվականի N 43-Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՕՁՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 24-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով <<Համայնքային ծառայության մասին>>Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի 9-րդհոդվածովև 10-րդհոդվածի 3-րդմասով, <<Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին>>Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի 1-իհոդվածի 2-րդմասով, 33-րդհոդվածովևհիմք ընդունելով  Հայաստանի Հանրապետության  տարածքային կառավարմանևզարգացման նախարարի 30.07.2018 թվականիթիվ 01/17.2/5499-18 հանձնարարականի պահանջները .

1.ՀայաստանիՀանրապետությանԼոռու մարզի Օձուն համայնքի ղեկավարի 2018 թվականի  օգոստոսի 6-ի  «ՀայաստանիՀանրապետությանԼոռու մարզի Օձունի համայնքապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնների անձնագրերը  հաստատելումասին» N 142-Աորոշմանմեջկատարելհետևյալփոփոխությունները՝

1) Հավելվածի N 1-ի  10-րդկետի առաջին ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ հետևյալ  բովանդակությամբ.

«2)ունիբարձրագույնկրթություն, համայնքային ծառայության առնվազնառաջատարպաշտոնների 2-րդենթախմբիպաշտոններումկամդրանցհամապատասխանող` պետական ծառայության պաշտոններումառնվազներկուտարվաստաժկամառնվազնհինգտարվա համայնքային ծառայության ստաժև համայնքային ծառայության 2-րդդասիառաջատարծառայողիդասայինաստիճանկամառնվազնհինգտարվահանրային ծառայության ստաժև համայնքային ծառայության 2-րդդասիառաջատարծառայողիդասայինաստիճանինհամապատասխանող` պետական ծառայության դասայինաստիճան (կոչում) կամվերջինչորստարվաընթացքումքաղաքականկամվարչականկամհայեցողականկամինքնավարպաշտոններումառնվազներկուտարվաաշխատանքայինստաժկամվերջինութտարվաընթացքումհամայնքիավագանուանդամիաշխատանքայինգործունեությանառնվազներեքտարվափորձկամգիտականաստիճանևառնվազներեքտարվամասնագիտականաշխատանքայինստաժկամառնվազնհինգտարվամասնագիտականաշխատանքայինստաժ, իսկներքինաուդիտիստորաբաժանմանղեկավարիպաշտոնիդեպքում` առնվազներեքտարվամասնագիտականգործունեությանփորձաուդիտիոլորտում

2) ՀավելվածիN 2-ի 10-րդկետիառաջին  ենթակետըշարադրելնորխմբագրությամբհետևյալ  բովանդակությամբ.

1) ունիբարձրագույնկրթություն, համայնքայինծառայությանկամպետականծառայությանպաշտոններումառնվազներկուտարվաստաժկամվերջիներեքտարվաընթացքումքաղաքականկամվարչականկամհայեցողականկամինքնավարպաշտոններումառնվազնմեկտարվաաշխատանքայինստաժկամվերջինութտարվաընթացքումհամայնքիավագանուանդամիաշխատանքայինգործունեությանառնվազներկուտարվափորձկամառնվազներեքտարվամասնագիտականաշխատանքայինստաժ, իսկներքինաուդիտիստորաբաժանմանղեկավարիպաշտոնիդեպքում` առնվազներեքտարվամասնագիտականգործունեությանփորձաուդիտիոլորտում.

3) ՀավելվածիN 3-ի 10-րդկետիառաջին  ենթակետըշարադրելնորխմբագրությամբհետևյալ  բովանդակությամբ.

1) ունիբարձրագույնկրթություն, համայնքայինծառայությանկամպետականծառայությանպաշտոններումառնվազներկուտարվաստաժկամվերջիներեքտարվաընթացքումքաղաքականկամվարչականկամհայեցողականկամինքնավարպաշտոններումառնվազնմեկտարվաաշխատանքայինստաժկամվերջինութտարվաընթացքումհամայնքիավագանուանդամիաշխատանքայինգործունեությանառնվազներկուտարվափորձկամառնվազներեքտարվամասնագիտականաշխատանքայինստաժ, իսկներքինաուդիտիստորաբաժանմանղեկավարիպաշտոնիդեպքում` առնվազներեքտարվամասնագիտականգործունեությանփորձաուդիտիոլորտում.

4) ՀավելվածիN 4-ի 10-րդկետիառաջին  ենթակետըշարադրելնորխմբագրությամբհետևյալ  բովանդակությամբ.

1) ունիբարձրագույնկրթություն, համայնքայինծառայությանկամպետականծառայությանպաշտոններումառնվազներկուտարվաստաժկամվերջիներեքտարվաընթացքումքաղաքականկամվարչականկամհայեցողականկամինքնավարպաշտոններումառնվազնմեկտարվաաշխատանքայինստաժկամվերջինութտարվաընթացքումհամայնքիավագանուանդամիաշխատանքայինգործունեությանառնվազներկուտարվափորձկամառնվազներեքտարվամասնագիտականաշխատանքայինստաժ, իսկներքինաուդիտիստորաբաժանմանղեկավարիպաշտոնիդեպքում` առնվազներեքտարվամասնագիտականգործունեությանփորձաուդիտիոլորտում:

2. Սույնորոշումնուժիմեջէմտնումպաշտոնականհրապարակմանըհաջորդողօրվանիցևտարածվումէ 2020 թվականիփետրվարի21-իցհետոծագածհարաբերություններիվրա:

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                  ԱՐՍԵՆ ՏԻՏԱՆՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                       
գ.Օձուն