Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՕՁՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Օձուն համայնք
ՀՀ, Լոռու մարզ, գ.Օձուն, 060805080, odzun.lori@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
17 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2020թվականի N 7-Ա

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ԳԱՅԱՆԵ ՇՈԼԻՆՅԱՆԻՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ՀԱՄԱՐ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ ԾԽԱԽՈՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

Համաձայն <<Տեղական ինքնակառավարման  մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի  45-րդ  հոդվածի առաջին մասի  2-րդ կետի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի  հուլիսի  19-ի  <<Ոգելիցխմիչքներիև (կամ) ծխախոտիարտադրանքիվաճառքի, իսկ  հանրային  սննդի  օբյեկտներումոգելիցխմիչքներիև (կամ) ծխախոտիարտադրանքիիրացմանթույլտվությունտալուկարգըսահմանելու   մասին>>  N 843-Ն որոշման,  Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Օձուն համայնքի ավագանու 2019  թվականի դեկտեմբերի  11<<ՀայաստանիՀանրապետությանԼոռումարզիՕձունհամայնքում 2020  թվականիհամարտեղականտուրքերիև վճարներիտեսակները, դրույքաչափերը  սահմանելու  մասին>>  N 65-Ն որոշման՝

                                                          որոշում եմ.    

1. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Օձուն համայնքի վարչական տարածքում 2020 թվականի առաջին կիսամյակի համար,   առևտրայինգործունեությունիրականացնողանհատձեռնարկատեր Գայանե Շոլինյանիկողմից 0801․2020թվականին ներկայացված   ոգելիցխմիչքներիևծխախոտիարտադրանքիվաճառքիթույլտվություններտալումասինհայտըբավարարել և նրակողմիցվճարվածտեղականտուրքինհամապատասխանողժամկետով`  2020 թվականի առաջին կիսամյակի  համար տրամադրել համապատասխան  թույլտվություններ7:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է  մտնում  հրապարակմանը  հաջորդող  օրվանից:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                  ԱՐՍԵՆ ՏԻՏԱՆՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                       
գ.Օձուն